Υποβολή εργασιών - Templates, Οδηγίες.

  Paper Template.

Paper Οδηγίες:

Οδηγίες για την συγγραφή εργασιών 21/08/2015 final.

Οι εργασίες πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
 

GUIDELINES FOR AUTHORS
PREPARING RESEARCH PAPERS FOR the
Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage- 2015
 

 
M. O. Altan a, *, G. Toz a, I. Dowman b, S. Kulur a, D. Z. Seker a
 
a ITU, Civil Engineering Faculty, 80626 Maslak Istanbul, Turkey - (oaltan, tozg, kulur, seker)@itu.edu.tr
b Dept. of Geomatic Engineering, University College London, Gower Street, London, WC1E 6BT UK - idowman@ge.ucl.ac.uk
 
 
 

KEY WORDS:  Manuscripts, Conference papers, EuroMed, Guidelines for Authors, Styleguides, figures, pictures

 
 

ABSTRACT:

 
These mandatory guidelines are provided for preparation of papers accepted for publication in the International Conference on Cultural Heritage.  These guidelines are issued to ensure a uniform style throughout the series. Your cooperation in adhering to these guidelines is greatly appreciated by the Organising Committee. The proceedings will be produced on electronically on paper, according to the requirements of the Publisher.  All papers that are accepted by the relevant editorial committee of the proceedings will be published provided they arrive by the due date and they correspond to these guidelines.  Papers should be submitted to the following webpage in digital form.  Reproduction is made directly from author-prepared manuscripts, in electronic or hardcopy form, in A4 paper size 297mm x 210mm (11.69 x 8.27 inches). To assure timely and efficient production of the proceedings with a consistent and easy to read format, authors must submit their manuscripts in strict conformance with these guidelines. The Chief Editor may omit any paper that does not conform to the specified requirements.  There will be no opportunity for corrections or improvements of poorly prepared originals.  These instructions have been prepared in the form that is internationally agreed.
 
 
 

1.     MANUSCRIPT

1.1     General Instructions
Maximum paper length is restricted to max. 10 printed pages for the FULL and PROJECT papers and 6 pages for the SHORT papers.  Invited papers can be increased to 12 pages. The paper should have the following structure:
 1. Title of the paper
 2. Authors and affiliation
 3. Keywords (6-10 words)
 4. Abstract (max 250 words = ca 12-14 lines)
 5. Introduction - including motivation, aims, overview and references to related work (in separate section)
 6. Main body  - explanation of methods, algorithms, data used, instrumentation (sensors, systems, etc.), results and discussion
 7. Conclusions
 8. References
 9. Acknowledgements
 10. Appendix
 
All papers should be submitted in digital form.  Recognising the importance to our authors of timely receipt of off-prints, we will from now on only be supplying pdf’s, as e-mail attachments. This will mean our authors receive their off-prints when (after their conference registration) the proceeding is being printed.
We hope all existing and potential authors will recognise this as our attempt to give them a better service in return for their contribution.
  

1.2     Page Layout, Spacing and Margins

The paper must be compiled in one column for the Title and Abstract and in two columns for all subsequent text.  All text should be single-spaced unless otherwise stated herein. Left and right justified typing is preferred. For the format of A4 papers, please consult also the Wikipedia on-line library.
 
 
Setting A4 size paper
  mm inches
Top 25 1.0
Bottom 25 1.0
Left 20 0.8
Right 20 0.8
Column Width 82 3.2
Column Spacing 6 0.25
 
Table 1.  Margin settings for A4 size paper
 

1.3     Preparation in Electronic Form

To assist authors in preparing their papers, style guides for preparing digital versions of papers are provided in this Word document.
The size of the paper in PDF format should not exceed the limit in 10 MB specified by the Chief Editor. If it is more than 10MB, then please compress it (zip-file) and submit it as a zip-file.

1.4     Length and Font

All FULL and PROJECT Papers, submitted electronically are limited to a size of no more than ten (10) pages (A4 page format) single-spaced pages, including abstracts, figures, tables and references. The SHORT Papers are limited to six (6) pages (A4 page format) single-spaced pages. EuroMed Invited Papers are limited to 10 pages. The standard font for all the papers is Time New Roman with font size of 9.
 

2.     TITLE AND ABSTRACT BLOCK

2.1     Title

The title should appear centered in bold capital letters without underlining, near the top of the first page of the paper. The font type Times New Roman with a size of twelve (12) points is to be used. Use more than one line if you wish, but always use single-spacing.  After one blank line, type the author(s) name(s), affiliation and mailing address (including e-mail) in upper and lower case letters centered under the title.  In the case of multi-authorship, group them by firm or organization as shown in the title of these Guidelines.
 

2.2     Key Words

Leave two blank lines under the Title. Type "KEY WORDS:" in bold capital letters, followed by 6-10 key words.
 

2.3     Abstract

Leave two blank lines under the key words.  Type "ABSTRACT:" flush left in bold Capitals followed by one blank line.  Start now with a concise Abstract (limited to max. 250 words) which presents briefly the content and very importantly, the news and results of the paper in words understandable also to non-specialists (Explain the merits of the presented research/work, including the objectives and results.). Type text single-spaced, without blank lines between paragraphs, as shown at the beginning of these Guidelines under ABSTRACT.  Start paragraphs flush with left margin.
 
 

3.     MAIN BODY OF TEXT

Type text single-spaced, with one blank line between paragraphs and following headings.  Start paragraphs flush with left margin.
 
Try in the main section of your publication to explain the following:
 
European and/or world dimension: Explain how the presented research contributes to the European Research Area and/or UNESCO objectives. Describe the European dimension of the project and results, and/or the potentials for their transfer.
 
Innovation and Originality: Describe any breakthrough in your research. Describe the innovative aspect and originality of your results.
 
Impact and added values: Demonstrate the achieved results with examples of their applications (spin-off). Describe their socio-economic impacts.
 

3.1     Headings

MAJOR HEADINGS

 
Major headings or section headings are to be centered, in bold capitals without underlining, after a triple line space (two blank lines) and followed by a double line space (one blank line). Latter is done automatically when using the provided Word template file.
 

Subheadings

 
Type subheadings flush with the left margin in bold upper case and lower case letters.  Subheadings are on a separate line between two single blank lines. The blank line after is added automatically when using the provided Word template file.
 
Subsubheadings:  They are to be typed in bold upper case and lower case letters after one double line space (one blank line) flush with the left margin of the page, with text following on the same line.  Sub subheadings may be followed by period or colon, they may also be the first word of the paragraph's sentence.
 
Decimal numbering of all sections is recommended (with the exception of the sections “Acknowledgements” and “References”).  If bold printing is not available to you, use underlining, instead, but only for subheadings and subsubheadings, not for Major Headings.
 

3.2     Footnotes

Avoid footnotes, but if you need them, mark footnotes in the text with an asterisk (*); use a double asterisk (**) for a second footnote on the same page.  Place footnotes at the bottom of the page, separated from the text above it by a horizontal line.
 

3.3     Illustrations

3.3.1         Placement:  Figures must be placed in the appropriate location in the document, as close as practicable to the reference of the figure in the text.  While figures and tables are usually aligned horizontally on the page, large figures and tables sometimes need to be turned on their sides.  If you must turn a figure or table sideways, please be sure that the top is always on the left-hand side of the page.

 

3.3.2         Captions:  All captions should be typed in upper and lower case letters, centered directly beneath the illustration.  Use single spacing if they use more than one line.  All captions are to be numbered consecutively, e.g. Figure 1, Table 2, Figure 3.

 

3.3.3         Line Drawings:  Drawings in papers prepared in digital form must be in the appropriate location in the document. 

 

For the best reproduction of line drawings of papers prepared in hardcopy, the original drawings should be made on white paper and carefully mounted in an appropriate position within the text.  (Use rubber cement or pressure sensitive wax, not glue, mucilage or scotch tape).  Make lines wide enough and lettering large enough to remain legible after any reduction in size, i.e., at least as large as capital letters.
 
 

Figure 1:  Figure placement and numbering
 
Do not use any low contrast photocopying process, because the figures will reproduce poorly after scanning.
 

3.3.4         Photographs:  For papers prepared in digital form, images must be placed in appropriate positions in the paper.  The resolution should be sufficient to allow proper quality hard copy reproduction of the paper (i.e. about 600dpi. Type the caption directly under photos.

 
Color will be available on the electronic version of the proceeding.  Color reproduction may be provided for the hardcopy version of the proceeding according to the instructions in the author’s kit.

 

3.3.5         Tables:  Tables should be produced directly within the text.  Each table should have a number and a caption.

 

3.3.6         Copyright:  If your article contains any copyrighted illustrations or imagery, please include a statement of copyright such as:  © SPOT Image Copyright 19xx (fill in year), CNES. It is the author's responsibility to obtain any necessary copyright permission. The copyright of your article remains by the publisher and/or the organisers of the event, UK.

 

3.4     Equations, Symbols and Units

3.4.1         Equations:  Equations should be numbered consecutively throughout the paper.  The equation number is enclosed in parentheses and placed flush right.  Leave two blank lines before and after equations.  E.g.

 

 
                                                           (1)
 
 
where      c = focal length
                x, y = image coordinates
                X0, Y0, Z0 = coordinates of projection center
                X’, Y’, Z’ = object coordinates in ground
                coordinate system
 

3.4.2         Symbols and Units: Use the SI (Systeme Internationale) Units and Symbols.  Unusual characters or symbols should be explained in a list of nomenclature.

 

3.5     References and/or Selected Bibliography

References shall enable a librarian to supply the quoted paper/book to the reader.  References should be cited in the text, thus (Smith, 1987b; Moons, 1997), and listed in alphabetical order in the reference section, leaving a blank line between references (this is done automatically when using the provided Word template file). The following arrangements should be used:
 
References from Journals:
Smith, J., 1987a.  Close range photogrammetry for analyzing distressed trees.  Photogrammetria, 42(1), pp. 47-56.
Names of journals can be abbreviated according to the "International List of Periodical Title Word Abbreviations".  In case of doubt, write names in full.
 
References from Proceedings and Books:
Forte, M. (et al.), 2010. Teleimmersive Archaeology: Simulation and Cognitive Impact, M. Ioannides (Ed.): Digital Heritage, EuroMed 2010 Full Papers Proceeding, LNCS 6436, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp. 422–431
 
Smith, J. (et al.), 1989.  Space Data from Earth Sciences. Mueller A. (Ed.), Data from Earth, Elsevier, Amsterdam, Book, pp. 321-332.
References from Other Literature:
Smith, J., 1987b.  Economic printing of color orthophotos.  Report KRL-01234, Kennedy Research Laboratories, Arlington, VA, USA.
Smith, J., 2000.  Remote sensing to predict volcano outbursts.  In:  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Kyoto, Japan, Vol. XXVII, Part B1, pp. 456-469.
References from websites
Moons, T., 1997.  Report on the Joint ISPRS Commission III/IV Workshop “3D Reconstruction and Modeling of Topographic Objects”, Stuttgart, Germany. http://www.radig.informatik.tu-muenchen.de/ISPRS/WG-III4-IV2-Report.html (accessed 28 Sep. 2008)

3.6     Acknowledgements and Appendix

Acknowledgements of support for the project/paper/author are welcome. (for example: projects funded by the European Union, NSF or DFG, etc). Applicable only for EC funded projects: European Project Details (Acronym, Contract No., Title of the Project, Co-ordinator, Co-ordinator’s affiliation).
Any additional supporting data may be appended, provided the paper does not exceed the limits given in 1.5 above.
 
 

4.     TRANSMITTAL AND FURTHER INFORMATION

4.1     Transmittal

The electronic version of the complete paper should be submitted in .pdf format via the web site of the conference: www.euromed2015.eu – paper submission.  The final date for submission will be determined by the Chief Editor and will be given in each call for papers.  Adherence to the specified due date for submission of papers is essential.  Papers not received by the due date will be omitted from the conference proceedings
 

4.2     Further Information

If you have questions about the technical content, submission procedure, layout, or editorial requirements, please contact the chairman@euromed2015.eu 
 
 
 
*             Corresponding author.  This is useful to know for communication with the appropriate person in cases with more than one author.

Download:

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις οδηγίες για την συγγραφή της εργασίας σας, σε μορφή Ms-Word 1997-2003. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο : Download
Κάντε  διπλό κλικ στο αρχείο που μόλις κατεβάσατε στον υπολογιστή σας.
Δείτε την μορφή που θα πρέπει να έχει η εργασία σας.

Guidelines for authors. Preparing research papers for Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage- 2015
PDF Document. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο :  Download Guidelines.
 

Βοήθεια:

Δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη το περιεχόμενο βοήθειας.
 

  Poster Template.

Poster Template:


Δείτε το Poster template

Δείτε το Poster Template -1

Οδηγίες για την παρουσίαση poster

Κατά τη συνάθροιση, θα δοθεί έμφαση στην έκθεση poster, μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ συγγραφέων και κοινού.
 
Ο χρησιμοποιήσιμος χώρος των πινάκων των poster θα είναι 120 εκατοστά σε ύψος και 84 εκατοστά σε πλάτους (A0). To πόστερ μπορεί να είναι είτε πορτραίτο, είτε τύπου landscape. Οι πίνακες θα φωτοδοτούνται επαρκώς από τον φωτισμό του δωματίου. Ταινίες και ετικέτες θα προσφέρονται για την κατάλληλη τοποθέτηση των poster επάνω στους πίνακες.
Ένα φύλλο το οποίο θα περιέχει τον αριθμό και τον τίτλο του short paper θα είναι τοποθετημένο εμπρός του πίνακα. Παρακαλούμε, προετοιμάστε το πόστερ προσεκτικά και ολοκληρωμένα εκ των προτέρων.
 
Τα posters θα πρέπει να τοποθετηθούν στους πίνακες το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24/9/2015 στις 8:00 πμ και θα εκτίθενται εκεί καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου.  (24.09 - 26.09.2015) στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Παρακαλούμε, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το poster στο τέλος του συνεδρίου. Η οργανωτική επιτροπή ΔΕΝ θα αναλάβει την οποιαδήποτε ευθύνη αφαίρεσης και διατήρησης του poster μετά το πέρας του συνεδρίου.

 

Αποφύγετε τα παρακάτω συνήθη λάθη:

 • Το μέγεθος των χαρακτήρων είναι υπερβολικά μικρό για να είναι αναγνώσιμο από απόσταση 2 ή 3 μέτρων.,

 • Μόνο αντίγραφα της εργασίας σας τοποθετούνται στον πίνακα.

 • Μόνο εικόνες και πίνακες τοποθετούνται στον παρουσιαστικό πίνακα χωρίς επεξήγηση ή τίτλο.

 • Δεν παρουσιάζεται περίληψη.

Παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε μεγάλους χαρακτήρες, τουλάχιστον ενός εκατοστός σε ύψος. Χρησιμοποιείστε ένα φόντο με ελαφρύ χρωματισμό όπως ανοικτό μπλε ή κίτρινο αντί για λευκό. Παρακαλούμε, να παρέχετε έναν τίτλο (σύντομος τίτλος εργασίας), τη διεύθυνση επικοινωνίας, τον κωδικό QR-Code με αναφορά στην ιστοσελίδα του εγχειρήματος, τις ευχαριστίες και μια σύντομη περιγραφή επεξήγηση για κάθε τμήμα.

Το ελάχιστο προτεινόμενο μέγεθος των φωτογραφιών και των διαγραμμάτων είναι 20 με 25 εκατοστά. Παρουσιάστε τα αριθμητικά στοιχεία με τη μορφή γραφημάτων, παρά πινάκων (τα γραφήματα κάνουν τις τάσεις των στοιχείων πολύ περισσότερο εμφανείς). Εάν τα στοιχεία πρέπει να παρουσιαστούν σε μορφή πίνακα, ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΛΟ. Σιγουρευτείτε ότι το κείμενο και τα οπτικά δεδομένα είναι ολοκληρωμένα. Τα διαγράμματα οφείλουν να είναι αριθμημένα διαδοχικά σύμφωνα με τη σειρά με την οποία αναφέρονται στο κείμενο. Κάθε οπτικό δεδομένο πρέπει να διαθέτει έναν σύντομο κύκλο. Κατά την παρουσίαση την έρευνά σας / αποτέλεσμα με ένα πόστερ, θα έπρεπε να στοχεύετε στη χρήση του ως ένα μέσο.

Το ιδανικό πόστερ είναι σχεδιασμένο για να ελκύει την προσοχή, να παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των έργων και αποτελεσμάτων σας και να πυροδοτεί συζήτηση. Προτείνεται να αναρωτηθείτε: Θα διαβάζατε ολόκληρο το πόστερ εάν αυτό δεν ήταν δικό σας; Κάντε εμφανές στον θεατή πως προοδευτικά να μελετήσει το πόστερ, το οποίο γενικά θα έπρεπε να διαβάζεται από αριστερά προς δεξιά, και άνω προς κάτω. Η αρίθμηση των ξεχωριστών πινάκων, ή η διασύνδεσή του μέσω βελών, είναι μια πρότυπη διαδικασία ξενάγησης. Αφήστε στο σχέδιο κενό χώρο. Μια ευρεία διάταξη είναι λιγότερο κουραστική για το μάτι και τον νου. Ακόμη, προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση περί των 5 λεπτών που θα μπορούσατε περιοδικά να κάνετε στους εκάστοτε θεατές του πόστερ σας.

Βραβείο καλύτερου poster:

Ο σκοπός του βραβείου καλύτερου πόστερ είναι να ενθαρρύνει τους επιστήμονες να παρουσιάσουν εκπληκτικά πόστερ κατά το συνέδριο EuroMed 2015

Επιλεξιμότητα:

Όλοι οι παρουσιαστές των posters κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Κριτήρια:

 1. Παρουσίαση: Διάταξη (ελκυστικότητα, δημιουργικότητα, αναγνωσιμότητα).

 2. Επίπεδο ολοκλήρωσης του έργου και του αντίκτυπού του / προστιθέμενης αξίας του.

 3. Περιεχόμενο: Αυθεντικότητα του έργου, καινοτόμες ιδέες και αξία του υλικού του αντικειμένου.

 4. Η ικανότητα του παρουσιαστή να μεταδώσει το μήνυμα. 

Παρουσίαση:

Το βραβείο θα παρουσιαστεί κατά το δείπνο του συνεδρίου.

Βραβείο

Τα βραβεία αποτελούνται από μια πιστοποίηση και ένα δώρο.

Ανυπομονούμε να σας δούμε στο Βόλο.
Με τις καλύτερες ευχές,
η Οργανωτική Επιτροπή

Download:

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πρότυπο / template για τo poster σας, σε μορφή pdf εγγράφου.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο : Download

Κάντε  διπλό κλικ στο αρχείο που μόλις κατεβάσατε στον υπολογιστή σας.
Δείτε την μορφή που θα πρέπει να έχει η εργασία σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πρότυπο / template για τo poster σας, σε μορφή Ms-Word 1997-2003. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο : Download

Βοήθεια (Paper):

Δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη περιεχόμενο.

  Άλλες πληροφορίες.

Οδηγίες:

Άμεση επικοινωνία μέσω email με chairman :
chairman@euromed2015.eu